اثر مهاری گل بنفشه بر تکثیر سلول‌های سرطان گردن رحم

اثر مهاری گل بنفشه بر تکثیر سلول‌های سرطان گردن رحم

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک طرح تحقیقاتی اثر عصاره آبی –الکلی بنفشه و فراکسیون‌های آن بر تکثیر سلولهای سرطان گردن رحم را مورد مطالعه قرار دادند.

 

به گزارش‌ سرویس پژوهشی، این تحقیق توسط دکتر سید محسن مرتضویان و دکتر احمد قربانی از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تقی قربانی حصاری دانشجوی دکترای داروسازی، انجام شده و در مجله زنان و مامایی ایران به چاپ رسیده است.

 

در این مقاله آمده است:‌ مطالعات اخیر نشان داده‌اند که گیاه بنفشه حاوی تعدادی ترکیبات سیکلوتیدی است که این ترکیبات اثرات کشندگی سلولی قوی ایجاد می‌کنند و این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون‌های آن بر تکثیر سلول‌های سرطان گردن رحم انجام شد.

 

در این پژوهش، با استفاده از دستگاه سوکسله و اتانول 70درصد، از قسمتهای هوایی بنفشه سه رنگ، عصاره آبی- الکلی تهیه و از این عصاره، سه فراکسیون آبی، اتیل استاتی و ان- بوتانولی استخراج شد.

 

سلول‌های مذکور در پلیت کشت 96 خانه، کشت داده شدند و به مدت 24 ساعت در مجاورت غلظتهای مختلف (0، 100، 200، 400 و 800 میکروگرم در میلی لیتر) عصاره یا فراکسیون‌ها قرار گرفتند. سپس میزان تکثیر سلول‌ها بر اساس روش احیای MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون توکی برای مقایسه‌های چند گانه استفاده شد. نتایج به صورت انحراف معیار ± میانگین بیان شد و میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

 

یافته‌های این مطالعه نشان داد که عصاره آبی- الکلی و فراکسیون ان- بوتانولی آن (در غلظت 800 میکروگرم در میلی لیتر) به ترتیب باعث کاهش درصد سلول‌های زنده از 5 ± 100 درصد به 5 ± 69 (0.01>p) و 7 ± 51 (0.01>p) درصد شد. همچنین، غلظتهای 400 و 800 میکروگرم در میلی لیتر از فراکسیون اتیل استاتی، درصد سلول‌های زنده را به ترتیب به 3 ± 75 (0.05>p) و 3 ± 40 (0.001>p) درصد کاهش داد. هیچ یک از غلظت‌های فراکسیون آبی قادر به تغییر درصد سلول‌های زنده نبود.

 

بر اساس این مطالعه نتیجه گیری می‌شود که عصاره آبی- الکلی بنفشه اثر مهاری قوی بر تکثیر سلول‌های سرطان گردن رحم دارد. ماده یا مواد موثره مسؤول این اثر، بیشتر در فراکسیون اتیل استاتی این گیاه قرار دارند.

یکشنبه 16/04/92   8:52

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.