اگر فرزندتان در طول روز زیاد بخوابد، شب‌ها به اندازه‌ کافی خسته نمی‌شود و راحت به خواب نمی‌رود. خواب فرزندتان را به حداکثر 3 ساعت در طول روز محدود کنید. بچه‌ای که ساعت 3 بعدازظهر بخوابد و 5عصر بیدار شود، خواب بسیار مفید اوایل شب را از دست می دهد.

سلامانه: اگر بگذارید فرزندتان در طول روز زیاد بخوابد، شب‌ها به اندازه‌ کافی خسته نمی‌شود و راحت به خواب نمی‌رود. خواب فرزندتان را به حداکثر 3 ساعت در طول روز محدود کنید. خواب بچه‌ها در طول روز هر چقدر زودتر باشد، برای شب خسته‌تر می‌شوند. در غیر این صورت بچه‌ای که ساعت 3 بعدازظهر بخوابد و 5عصر بیدار شود، خواب بسیار مفید اوایل شب را از دست میدهد.