دنیای ورزش و سلامتی

 یک ورزش عالی برای افزایش انعطاف کمر

سلامانه: یک ورزش عالی برای افزایش انعطاف کمر و عضلات پاها و اصلاح ستوت فقرات
این حرکت ورزشی را مطابق فیلم روزی 3 بار و هر بار سه دقیقه انجام دهید.